Johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien palvelussuhteen ehdoista. Efore Oyj:n hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajaa ja johtoryhmään koskevasta tulospalkkiojärjestelmästä.

Voimassa olevat pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät (avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät)

Efore Oyj:n hallitus päätti 30.3.2016  varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen myöhemmin päättämille Efore Oyj:n avainhenkilöille. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 1/2016 ja niitä annetaan yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta vuodelle 2016  optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 1.500.000 yhtiön uutta osaketta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeudet on merkittävä 31.12.2016 mennessä.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2017-31.3.2018.

Efore Oyj:n hallitus päätti 11.7.2013 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta Roal Electronics S.p.A.:n (Roal) avainjohtajille. Kyseiset avainhenkilöt siirtyivät Efore-konserniin Roal-yrityskaupan mukana. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja Roal:n avainjohtajien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa kyseiset avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat ehdot

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorven palvelusuhteen ehdot 1.12.2016 alkaen

Efore Oyj:n hallitus ja yhtiön toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi ovat 1.12.2016 sopineet, että Wiitakorpi jatkaa yhtiön toimitusjohtajana toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa aiemman määräaikaisen toimen sijaan. Alun perin Wiitakorven 29.4.2016 alkanut sopimus oli määräaikainen ja sen oli tarkoitus päättyä 28.4.2017. Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi 1.12.2016 alkaen.

Toimitusjohtajan palkka jakaantuu kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan palkkioon.  Kiinteä palkka 1.12.2016 alkaen on 20.000 euroa kuukaudessa ja 1.1.2018 alkaen 23.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi toimitusjohtajalle voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava kannustepalkkio. Toimitusjohtajalla on lisäksi luontoisetuna matkapuhelinetu. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu allekirjoituspalkkiota

Wiitakorven sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista Wiitakorven saavuttaessa lakisääteisen eläkeiän.

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorven määräaikaisen palvelusuhteen ehdot 29.4.- 30.11.2016

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot määriteltiin hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä oli määräaikainen, se alkoi 29.4.2016 ja päättyi 30.11.2016  toimen vakinaistamiseen. Kumpikin Osapuoli oli oikeutettu sopimuksen määräaikaisuudesta huolimatta irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisajan palkan lisäksi ei oltu sovittu erillisestä erokorvauksesta. Yhtiöllä oli oikeus päättää toimitusjohtajasopimus välittömästi sopimuksessa määritettyjen tavanomaisten purkuperusteiden nojalla.

Toimitusjohtajan palkka jakaantui kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan palkkioon.  Kiinteä palkka ajalta 29.4.2016 – 30.11.2016 oli yhteensä 93.000 euroa. Muuttuva palkkio oli riippuvainen etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta.   Muuttuvan palkkion suuruus määräaikaisen palvelusuhteen ajalta oli määrältään 150.000 euroa.  Toimitusjohtajalla oli lisäksi luontoisetuna matkapuhelinetu.  Toimitusjohtajalla ei maksettu allekirjoituspalkkiota.

Toimitusjohtajan palkka  ja muun johdon palkitseminen tlikaudella 2016

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorvelle  maksettiin tilikaudella 2016 (29.4.2016 .-31.12.2016) palkkaa ja luontoisetuja yhteensä 263.000 euroa, josta säännöllisen rahapalkan osuus 263.000 euroa ja luontoisetujen osuus 158 euroa. Yhtiössä ei ole kannustinjärjestelmää, jossa toimitusjohtajalle annettaisiin palkkiona yhtiön omia osakkeita.

Jorma Wiitakorven edeltäjälle Heikki Viikalle  maksettiin tilikaudella 2016 (1.1.2016 - 28.10.2016 ) palkkaa ja luontaisetuja yhteensä 226.000 euroa, josta säännöllisen rahapalkan osuus 226.000  euroa ja luontoisetujen osuus 199 euroa.

Muun johdon palkat ja luontaisedut tilikaudella 2016 olivat 1.107.000 euroa.