Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Efore-konsernin avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät

Efore Oyj:n hallitus päätti 30.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen myöhemmin päättämille Efore Oyj:n avainhenkilöille. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 1/2016 ja niitä annetaan yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta vuodelle 2016 liitteenä olevien optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 1.500.000 yhtiön uutta osaketta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeudet on merkittävä 31.12.2016 mennessä.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2017-31.3.2018.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,79 euroa. Merkintähinta määräytyy yrityksen sovitun strategian mukaisen tulostason mukaan projektoidusta osakkeen arvosta. Merkintähinta voi muuttua optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

1/2016-sarjan optioiden teoreettinen markkina-arvo Black-Scholes menetelmällä laskien käyttäen 30% volatiliteettia ja 1,5% korkotasoa on 0,054 euroa.

Optio-oikeuksien antamiselle on osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Efore Oyj -konsernin avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 

Eforen optio-ohjelman 1/2016 ehdot

 

Lisäksi Efore Oyj:n hallitus päätti  30.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt mitätöidä yhtiölle palautuneet ja jakamattomat Optio-ohjelman 1/2014 mukaiset A-, B- ja C-sarjan optio-oikeudet. Yhtiölle palautuneita ja jakamattomia A-sarjan optio-oikeuksia on 233 333 kappaletta, B-sarjan optio-oikeuksia 500 000 kappaletta ja C-sarjan optio-oikeuksia 500 000 kappaletta. Mitätöinti merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.4.2016.

Mitätöinnin jälkeen Optio-ohjelman 1/2014 mukaisia A-sarjan optio-oikeuksia on jaettuna 266 667 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 266 667 kappaletta yhtiön uusia osakkeita 0,7 EUR hintaan.

A-sarjan optioiden teoreettinen markkina-arvo Black-Scholes menetelmällä laskien käyttäen 30% volatiliteettia ja 1.5% korkotasoa on 0,156 EUR.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Roal Electronics S.p.A.:n (Roal) avainjohtajille

Efore Oyj:n hallitus päätti 11.7.2013 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta Roal Electronics S.p.A.:n (Roal) avainjohtajille. Kyseiset avainhenkilöt siirtyivät Efore-konserniin Roal-yrityskaupan mukana. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja Roal:n avainjohtajien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa kyseiset avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka alkaa 11.7.2013 ja päättyy 30.6.2016. Ansaintajakson ansaintakriteeri on Efore Oy:n osakkeen arvon kehitys ansaintajakson aikana. Hallitus voi harkitsemistaan syistä päättää lopettaa ansaintajakson aiemmin.

Järjestelmässä oli yksi ansaintajakso, joka alkoi 11.7.2013 ja päättyi 30.6.2016. Ansaintajakson ansaintakriteeri oli Efore Oy:n osakkeen arvon kehitys ansain­tajakson aikana. Hallitus olisi voinut harkitsemistaan syistä päättää lopettaa ansaintajakso aiemmin.
 

Mahdollinen palkkio olisi maksettu osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana heinäkuussa 2016. Rahana maksettavalla osuudella olisi pyritty kattamaan avain­henkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti olisi maksettu, mikäli kyseisen avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen 30.6.2016.

Järjestelmän kohderyhmään kuului neljä Efore SpA:n avainjohtajaa. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 440 000 Efore Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Heinäkuussa 2016 Efore Oyj ei maksanut avainhenkilöille osakepohjaisen kannustinjärjelmän palkkioita.