Johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien palvelussuhteen ehdoista. Efore Oyj:n hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajaa ja johtoryhmään koskevasta tulospalkkiojärjestelmästä.

Voimassa olevat pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät (avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät)

Efore Oyj:n hallitus päätti 30.3.2016  varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen myöhemmin päättämille Efore Oyj:n avainhenkilöille. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 1/2016 ja niitä annetaan yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta vuodelle 2016  optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 1.500.000 yhtiön uutta osaketta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeudet on merkittävä 31.12.2016 mennessä.

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2017-31.3.2018.

Efore Oyj:n hallitus päätti 11.7.2013 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta Roal Electronics S.p.A.:n (Roal) avainjohtajille. Kyseiset avainhenkilöt siirtyivät Efore-konserniin Roal-yrityskaupan mukana. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja Roal:n avainjohtajien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa kyseiset avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat ehdot

Toimitusjohtaja Jorma Wiitakorven palvelusuhteen ehdot 1.12.2016 alkaen

Efore Oyj:n hallitus ja yhtiön toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi ovat 1.12.2016 sopineet, että Wiitakorpi jatkaa yhtiön toimitusjohtajana toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa aiemman määräaikaisen toimen sijaan. Alun perin Wiitakorven 29.4.2016 alkanut sopimus oli määräaikainen ja sen oli tarkoitus päättyä 28.4.2017. Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi 1.12.2016 alkaen.

Toimitusjohtajan palkka jakaantuu kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan palkkioon.  Kiinteä palkka 1.12.2016 alkaen on 20.000 euroa kuukaudessa ja 1.1.2018 alkaen 23.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi toimitusjohtajalle voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava kannustepalkkio. Toimitusjohtajalla on lisäksi luontoisetuna matkapuhelinetu. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu allekirjoituspalkkiota

Wiitakorven sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista Wiitakorven saavuttaessa lakisääteisen eläkeiän.

Toimitusjohtajan palkka  ja muun johdon palkitseminen tlikaudella 2017

Vuoden 2017 lopussa Eforen johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt vastuualueineen:  Vesa Leino (CFO), Samuli Räisänen (EVP, Technology & Development), Alessandro Leopardi (EVP, Sales and Marketing) ja  Ruben Tomassoni (VP, Operations, Sourcing,  Procurement). Konsernin talousjohtajaksi 1.9.2017 nimitetty Vesa Leino on Greenstep Oy:n palveluksessa. Martin Razhnovich toimi konsernin talousjohtajana 31.8.2017 saakka.

Johtoryhmällä ei ollut erillistä kannustinjärjestelmää vuonna 2017.

Johtoryhmän jäsenten eläkkeellesiirtymisikä määritellään paikallisten lakien mukaan.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat :

 

Ajanjakso

Palkat, KEUR

Jorma Wiitakorpi

1.1.2017 - 31.12.2017

240

Konsernin johtoryhmä*

1.1.2017 - 31.12.2017

627

* Pois lukien toimitusjohtaja