Riskienhallinta

Sisäisen valvonnan järjestelmät

Hallitus vastaa siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa tarkastusvaliokunta. Talousjohdon vastuulla on tiedottaa havainnoista asiankuuluville johdon jäsenille.

Liiketoiminnan, varainhoidon ja riskien valvontaa varten on konsernissa taloudellisen raportoinnin järjestelmät. Yhtiön hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation ja –periaatteet, toimivaltuudet ja hyväksymismenettelyt, hallinnon osa-alueiden toimintapolitiikat, taloudellisen suunnittelun ja raportoinnin sekä palkitsemisperiaatteet.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Taloushallinnon edustajat suorittavat tiettyjä tarkastustoimintoja tytäryrityskäynneillä. Talousjohto raportoi näistä havainnoista toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle, jotka puolestaan raportoivat hallitukselle.

Konsernin talousjohto yhdessä muun johdon kanssa laatii kuukausittain konsernin taloudellista asemaa kuvaavan raportin. Tämä raportti sisältää mm yhteenvedon liikevaihdon, bruttokatteen, kustannustason, tuloksen, nettokäyttöpääoman, kassavirran ja henkilöstön kehityksestä edellisen kuukauden, kumulatiivisen vuosijakson ja ennustetun loppuvuoden osalta. Lisäksi raportissa käsitellään yhtiön kannalta olennaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Edellä kuvattu raportti toimitetaan kuukausittain yhtiön hallitukselle, johtoryhmälle ja suurimpien tytäryhtiöiden talousjohdolle sekä osavuosikatsausten yhteydessä myös tilintarkastajille. Kuukausiraportoinnin lisäksi johto seuraa aktiivisemmin tiettyjä ajankohtaisia eriä viikottaisessa kokouksessaan.    

Konsernin talousjohto huolehtii keskitetysti tilinpäätös­standardien (IFRS) tulkinnasta ja soveltamisesta. Konsernin rahoitustoiminta ja valuuttariskien suojaus on keskitetty pääkonttoriin. Hallituksen tarkastusvaliokunta käy läpi tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset ja erikseen tietyt liiketoiminnan tuloksen kannalta tärkeät erityisalueet. Tarkastusvaliokunta raportoi havaintonsa hallitukselle, joka valvoo, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

Efore Oyj:n vastuullinen tilintarkastaja vastaa konsernin tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Vastuullinen tilintarkastaja valmistelee ja esittelee hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman, johon sisältyvät painopistealueet ja jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy.  Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen konsernin tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi tilintarkastaja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle.  

Riskienhallinta

Eforen riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja vahinkoriskit. Konserni ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi konsernin liiketoimintaprosesseja kaikissa operatiivisissa yksiköissä. Tätä kautta riskienhallintaprosessi kytkeytyy sisäiseen valvontaan. Konserni ja sen operatiiviset yksiköt arvioivat toimintansa riskejä, laativat niihin liittyviä kehityssuunnitelmia sekä raportoivat niistä organisaatiorakenteen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käsittelevät riskejä muun operatiivisen toiminnan käsittelyn yhteydessä. Riskienhallinta otetaan huomioon kon­sernin laatujärjestelmissä, jotka sisältävät myös selviytymissuunnitelmat.